| Biography | Inventory Catalogue | Artists Represented | Weizhi Zhang
Luxuriantly GreenA Harmonious Chord
Beijing Zhu Gan Hu Tong No. 38
The Street Archway of
the Imperial Academy
Emperor's Forum


Harmonious Splendor
Beijing Dong Si Liu Tiao No. 6Educating the World
Today's Ban Mu (Three-Acre) Garden
Beijing Xi Cheng Huang Mi
Hu Tong No. 7Old Shop New Tenant
Beijing Xi Cheng Yan Dai
Xie Jie No. 3A Splendid Gate (Hanging Flower Gate)
Beijing Xi Cheng Zheng Jue
Hu Tong No. 5Princess' Mansion
Beijing Dong Cheng Nei
Wu Bu Street No. 11The Residence of Peking Opera
Maestro Mei Lanfang

Beijing Xi Cheng Hu Guo Si No. 9
Tranquility
Beijing Hou Hai Bei Yan No. 38Spring Snow
Beijing Dong Si Qi Tiao No. 9


Light in Gloomy Night
Beijing Dong Cheng
Fen Si Ting Hu T
ongFor further information, please contact:

Canada: tel: (1) 604.688.2633, fax: (1) 604.688.2685